Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

  • by: Martine Vanwelden
  • January 7th, 2021
  • Category: actualiteit

Een nieuw jaar, een nieuwe start


Een nieuw jaar en het bestuur van de Geschied- en Oudheidkunde Kring van Oudenaarde heeft gekozen voor een nieuwe weg en voor een nieuw magazine. Ook al is dit tijdschrift een voortzetting van onze vroegere Handelingen toch wijkt het daar ook vanaf. De traditie situeert zich vooral in het feit dat er op kwaliteit geen toegevingen worden gedaan. Het bestuur wil een zeer degelijk product dat ten volle beantwoordt aan de normen van de moderne wetenschappelijke geschiedschrijving. Bijdragen die hierin verschijnen moeten met vakkennis geschreven zijn en gebaseerd zijn op gedegen onderzoek van historische bronnen en vakliteratuur. Toch voelde een ruime meerderheid van het bestuur de noodzaak om een stap vooruit te zetten en de Handelingen niet alleen in een nieuw kleedje te steken, maar om ook wat te sleutelen aan vorm en inhoud. Deze stap kwam niet zomaar vanuit een soort drang naar vernieuwing zonder meer. De verandering is ook niet ontstaan vanuit een afkeer tegenover wat de vorige decennia met veel inzet en kunde binnen de organisatie van onze Kring is gepubliceerd. De vernieuwing was al een tijdje onder een aantal bestuursleden aan het borrelen, maar is door bijkomende omstandigheden wel versneld geworden. Sinds enige jaren gaat het ledental van onze vereniging er stelselmatig op achteruit. Dat op zich hypothekeerde meer en meer een gezonde financiële basis voor de werking van de Kring. Daar bovenop kwam nog dat afgelopen jaar ook de broodnodige subsidiëring vanuit de provincie ophield te bestaan. Ondertussen was al enkele jaren te merken dat terwijl de getrouwe abonnees om allerlei redenen afhaakten, nieuwe geïnteresseerden onvoldoende de weg vonden naar onze werking en publicaties. Op die manier is van de nood een deugd gemaakt en kregen de gerijpte plannen definitief vorm. We hopen uiteraard onze keuze de juiste weg is om meer abonnees te werven en een ruimer publiek, van jong tot oud, aan te spreken. Het nieuwe magazine biedt niet meer ellenlange artikels maar opteert voor kortere bijdragen wat automatisch leidt tot meer variatie of met andere woorden, voor elk wat wils. Door twee nummers per jaar aan te bieden, proberen we ook een steviger band met het publiek te bereiken en meer op de historische actualiteit in te spelen. Vanuit de toename van de beeldcultuur is ook gekozen voor meer illustraties. Uiteraard is die aanpak niet bedoeld om enkel beter te ogen en minder leesvoer aan te bieden, maar gebeurt dit in de eerste plaats vanuit de vaststelling dat beelden kunnen spreken, tenminste wanneer ze goed gekozen zijn. De primaire doelstellingen van onze Kring om zoveel mensen als mogelijk kennis te laten maken met wat er zich in de stad en kasselrij van Oudenaarde zowel in een ver als meer nabij verleden afspeelde, is daarom in wezen niet veranderd. Alleen willen we proberen ons traditioneel leespubliek te verruimen en meer mensen voor dat verleden trachten te enthousiasmeren. Daarnaast blijft de reeks Verhandelingen verder bestaan, al is hier geen vaste periodiciteit in verschijnen aan verbonden. Een nieuw deel staat immers al volop in de steigers. Maar daarover later meer. U ziet, beste abonnees, dat de coronaperikelen, waarvan we hopen dat met het nieuwe jaar stilaan het einde van de tunnel in zicht is, weliswaar voor stilte, maar niet voor stilstand binnen de Kring hebben gezorgd. Integendeel het was een goed broedseizoen, en we zijn dan ook blij en verheugd eind januari 2021 ons eerste ei te mogen leggen. Veel leesgenot, mede in naam van het bestuur. De voorzitter Prof. Dr. Paul Trio