Wil je graag lid worden?

Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Onze visie

Beste bezoekers van deze site

We zijn verheugd dat we met de Historische Kring Oudenaarde eindelijk de digitale stap hebben gezet. Deze website moet in de toekomst onze Kring en haar activiteiten en verwezenlijkingen aan een groter, eigenlijk wereldwijd, publiek kenbaar maken. Leden van de Kring en andere belangstellenden zullen hier de aankondiging van nieuwe initiatieven kunnen volgen. Bovendien willen we via dit elektronisch platform ook bepaalde resultaten van historisch onderzoek, die niet hun plaats kunnen krijgen in de Handelingen of Verhandelingen ter beschikking stellen. Uiteraard is het ook de bedoeling om in de nabije toekomst oudere jaargangen van het tijdschrift volledig online te brengen. Op die manier zal de inhoud van eerder verschenen artikels niet alleen intenser gebruikt worden, maar tevens een veel grotere reikwijdte kennen dan vandaag het geval is. Meteen doen we ook een oproep naar nieuwe krachten die op een of andere manier iets willen bijdragen tot de Kring, zoals de publicaties, maar evengoed bij de administratie, de uitbouw van deze website en andere activiteiten die bij de doelstellingen van de Kring aansluiten. Dus ook mensen met enige historische interesse die ook kennis van informatica hebben, zijn meer dan welkom. Deze website moet uiteindelijk een klankbord vormen van wat er leeft in de vereniging, maar ook materiaal aanreiken dat van historisch, kunsthistorisch en archeologisch belang is binnen de stad Oudenaarde en het gebied dat vroeger viel binnen de grenzen van de Kasselrij Oudenaarde. Op die manier zal deze website bijdragen tot de uitstraling van het rijke culturele erfgoed van de stad Oudenaarde en haar omgeving.

Beknopte historiek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring

Wel is geweten dat alles begon met de oprichting van een Commission spéciale des Archives Communales et du Musée in de Oudenaardse gemeenteraad van 23 januari 1905. In de schoot van deze Commissie onder het voorzitterschap van burggraaf De Ghellinck d’Elseghem Vaernewyck, die een eerste keer bijeenkwam in het stadhuis van Oudenaarde op 13 juli 1905, werd de wens geuit om los van deze Commissie een archeologische en historische vereniging op te richten. Deze werd dan in de eerste vergadering van 30 november 1905 boven de doopvont gehouden onder de toen nog Franstalige naam Cercle Archéologique et Historique d’Audenarde, de sa Châtellenie et de l’ancien Pays d’entre Marcke et Ronne. Onmiddellijk daarna vergaderden dezelfde personen, maar nu door de pet van kringlid op te zetten. Na de goedkeuring van de statuten en de functieverdeling binnen het nieuwe bestuur, met eveneens De Ghellinck als voorzitter, werd nog de beslissing genomen om vanaf het jaar nadien een tijdschrift uit te geven. Het tijdschrift verscheen inderdaad vanaf 1906 onder de titel Annales du Cercle Archéologique et Historique d’Audenarde, de sa Châtellenie et de l’ancien Pays d’entre Maercke et Ronne. Al zijn er sindsdien enkele langdurige onderbrekingen geweest, onder meer tijdens de twee Wereldoorlogen en ook in de periode daartussen en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, toch kunnen we er prat op gaan dat onze Historische Kring een van de oudste nog bestaande Historische verenigingen is in de provincie Oost-Vlaanderen. Het 100-jarige jubileum van de Kring werd in 2005 uitbundig gevierd met onder meer een dubbelnummer van het tijdschrift en een plechtige academische zitting op het Stadshuis.

Deze korte terugblik op onze lange voorgeschiedenis belet niet dat we nood hebben aan een meer globale en diepgaande studie van de geschiedenis van de Kring en het Tijdschrift. Meteen een oproep daartoe aan iedereen die zich geroepen voelt. Door de nauwe band van de Kring met het Stadsarchief van Oudenaarde zit nog voldoende archief in deze archiefbewaarplaats waaronder correspondentie om een boeiende geschiedenis van de Kring en het Tijdschrift te schrijven.

Ons bestuur

Wouter Ronsijn
Voorzitter & redactie
Nicolas Denutte
Penningmeester & webmaster
Jos Van Eeckhoudt
Lid
Stijn Lybeert
Secretaris & webmaster
Stefaan Vercamer
Schepen van Cultuur
Rik Castelain
Erevoorzitter
Martine Vanwelden
Ondervoorzitter, redactie & webmaster
Wivine De Visscher
Verantwoordelijke excursies
Erik Verroken
Redactie
Karl Van Hoecke
Lid
Marc De Clercq
Lid
Wim T’Hooft
Lid
Lucie Vandermeersch
Lid
Hilde Avet
Lid
Sarah Wandels
Webmaster